PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA to jedna z czołowych firm energetycznych w Polsce oraz jedna z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się obrotem i produkcją energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników.

Agencja zaplanowała oraz skoordynowała organizację Mistrzostw PGE 2010, imprezy sportowej dla ok. 600 pracowników pracujących w różnych spółkach Grupy. Celem Mistrzostw było komunikowanie jedności Grupy poprzez wspólne zmagania sportowe pracowników. Wspierając organizację Mistrzostw, agencja odpowiadała m.in. za porozumienie z miejscowymi profesjonalnymi oraz amatorskimi klubami sportowymi, a także ze służbami porządkowymi. Agencja była także odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną z zawodnikami Mistrzostw. Dzięki doświadczeniu agencji zdobytym podczas współpracy z klubami sportowymi, Mistrzostwa PGE zostały zorganizowane na zasadach profesjonalnej imprezy sportowej.

BAYER Sp. z o.o.

Światowy producent urządzeń i produktów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, diagnostyki i farmacji.

Hemofilia jest wadą genetyczną, polegającą na braku lub niedoborze jednego ze składników krwi, odpowiedzialnego za jej krzepnięcie. Pojawia się prawie wyłącznie u mężczyzn i dotyczy małej grupy społeczeństwa – w Polsce cierpi na nią nieco powyżej 2 000 osób. Z tego powodu hemofilia jest mało znana i nie do końca rozumiana. Brak wiedzy oraz narosłe wokół choroby mity prowadzą nieraz do odrzucania ludzi na nią cierpiących. Szczególnie poważne konsekwencje ma to w odniesieniu do dzieci, dlatego konieczna jest zmiana sposobu postrzegania hemofilii.

Agencja zaprojektowała i zrealizowała pilotażowy program pod nazwą "Nie jestem inny... mam tylko hemofilię". Jego celem było przygotowanie szkół i placówek wychowawczych na przyjęcie dzieci z hemofilią, aby mogły rozwijać się one w normalny sposób, podobnie jak ich rówieśnicy. Główną grupą docelową stanowili nauczyciele, wychowawcy i personel szkolny. Mają oni bowiem wpływ dzieci i młodzież szkolną oraz stały kontakt z rodzicami, dla których mogą być dodatkowym wsparciem i źródłem informacji. Pilotaż był zrealizowany w warszawskim przedszkolu, gimnazjum i zespole szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), w których już uczyły się dzieci chore.

Program obejmował cykl spotkań zrealizowanych pod patronatem i we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię i ekspertami z zakresu medycyny, psychologii i wychowania fizycznego. Prezentacje i warsztaty dotyczyły różnych aspektów pracy z dzieckiem chorym na hemofilię i dostarczały licznych praktycznych narzędzi. Uzupełnieniem był podręcznik zawierający prezentowane wcześniej informacje oraz wybrany zestaw ćwiczeń dla nauczycieli wfu plus najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

Ankiety prowadzone przed i po spotkaniu pozwoliły ocenić skuteczność szkolenia, które zostało przyjęte bardzo pozytywnie i wysoko ocenione. Nauczyciele zdobyli potrzebną wiedzę i zrozumienie dla choroby, sygnalizowali też wzrost pewności siebie w relacjach z dziećmi i ich rodzicami.

BETSSON

Platforma internetowa oferująca e-rozrywkę, zakłady i gry strategiczne. Działa w kilkudziesięciu krajach świata.

Firma Betsson.com jest platformą internetową, należącą do notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych grupy Betsson, działającej w kilkudziesięciu krajach świata. W ofercie firmy, która jest systematycznie poszerzana i dostosowywana do oczekiwań klientów, znajdują się m.in. zakłady bukmacherskie, giełda zakładów, kasyno, poker, zdrapka, bingo – wszystko dostępne przez Internet. Betsson.com działa zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez Republikę Malty a w związku z tym zgodnie z prawem Unii Europejskiej o swobodnym przepływie usług.

Ze względu na brak szczegółowych regulacji prawnych w Polsce w zakresie internetowej rozrywki związanej z grami hazardowymi (np. zakłady, kasyno), rolą agencji było wsparcie firmy w jej działaniach na rzecz popularyzacji tego typu rozrywki.

Strategia obejmowała budowanie pozytywnego wizerunku marki Betsson.com oraz promocję filozofii firmy – "nie robimy nic wbrew przepisom, jesteśmy dojrzali i postępujemy fair". W ramach współpracy zostały zrealizowane takie działania, jak organizacja spotkań prasowych i wydarzeń medialnych, przygotowywanie komunikatów i materiałów prasowych, wsparcie medialne imprez Klienta. Agencja była też włączona w przygotowywanie zakładów polityczno-społecznych poświęconych aktualnym wydarzeniom w Polsce i na świecie.

Efektem współpracy są liczne wzmianki prasowe na temat firmy Betsson.com publikowane w mediach. Jednak najważniejszym osiągnięciem współpracy jest wyróżnienie firmy na tle konkurencji – jej przedstawiciel coraz częściej występuje jako głos całego środowiska i zaczyna być postrzegany jako ekspert w zakresie e-rozrywki.

TechnoPort Warszawa S.A.

TechnoPort Warszawa SA jest spółką dedykowaną do realizacji projektu Warszawski Park Technologiczny. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. Inwestycja powstaje w rejonie Fortu Augustówka na Łuku Siekierkowskim, na nieruchomościach stanowiących własność spółki. Całość prac nad jej realizacją przewidziana jest na lata 2007-2015.

Warszawski Park Technologiczny to nowoczesne centrum badawczo-rozwojowo-biznesowe, które zostało zainicjowane w 2005 roku. Ma służyć stworzeniu bazy rozwoju nauki i gospodarki, która zapewni swobodny przepływ wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej i szybką komercjalizację badań i wynalazków, zaś w szerszej perspektywie - ekonomiczny rozwój i zwiększenie konkurencyjności miasta i regionu.

Współpraca agencji dotyczyła kompleksowej obsługi public relations, w tym zbudowanie wizerunku i tożsamości marki, opracowanie i realizację programu komunikacji marketingowej. Agencja była odpowiedzialna za działania z zakresu relacji z mediami, polegające na opracowaniu bazy danych mediów, nawiązanie i rozwijanie kontaktów z dziennikarzami, opracowanie materiałów prasowych, organizowanie wywiadów z przedstawicielami projektu. Jednocześnie agencja nadzorowała proces przygotowania materiałów marketingowych, obejmujący stronę graficzną i zawartość merytoryczną.

Warszawski Park Technologiczny zaczął funkcjonować w świadomości dziennikarzy oraz na łamach mediów jako ważne i nowoczesne przedsięwzięcie o najsilniejszym zapleczu naukowym w kraju i największym potencjale dla rozwoju badań i biznesu. Objęcie go patronatem przez Prezydenta Miasta Stołecznego Hannę Gronkiewicz-Waltz dodatkowo potwierdziło strategiczne znaczenie WPT dla miasta i regionu.

Fundacja Świat Dzieciom

Fundacja Świat Dzieciom pragnie wspierać działania i projekty stwarzające bezpieczny i przychylny dzieciom świat, pełen dobrej zabawy i mądrej nauki. Zgodnie z założeniami Fundacja jako główną misję podjęła edukacyjny program Serce na Start. Zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od pięciu do piętnastu lat, uczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Agencja Pawłowicz i Partnerzy opracowała i wdrożyła strategię programu Serce na Start, w tym także kompleksową komunikację programu. Działanie to obejmowało opracowanie kompletu materiałów prasowych, zbudowanie bazy mediów oraz rozwijanie relacji z dziennikarzami, organizację wydarzeń medialnych (w tym spotkania prasowe, wywiady z przedstawicielami Fundacji.

Agencja była też zaangażowana w organizację I Charytatywnego Koncertu Wadima Brodskiego, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie programu Serce na Start. Jednocześnie zapewniła wsparcie medialne dla tego wydarzenia.

Dzięki zrealizowanym działaniom, w tym również prowadzonych przez agencję Pawłowicz i Partnerzy do chwili obecnej programem objętych jest ponad 160 000 dzieci i, dzięki rosnącemu zainteresowaniu społecznemu, liczba ta stale rośnie. Rośnie też świadomość i wiedza wśród dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zaś sam temat jest coraz częściej obecny w mediach.

IAA. MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY W POLSCE

Organizacja zajmująca się promocją etyki i społecznej odpowiedzialność reklamy, oraz obroną swobody komunikacji marketingowej. Współpraca z IAA polegała na współtworzeniu oraz nadzorze realizacyjnym kampanii "Pij mleko. Będziesz wielki!" oraz "Postaw na swoim. Przedsiębiorczość." realizowanych w ramach długofalowej, innowacyjnej w owym czasie startegii CSR nazwanej "Marketing dla przyszłości". W ramach wspólpracy do zadań agencji należało również negocjowanie wszelkich umów partnerskich dla kampanii oraz działania lobbyingowe.

Na skutek tych wszystkich prac udało się doprowadzić do niebywałego sukcesu jedną z największych kampanii społecznych. "Pij mleko!" - to hasło znane przez wszystkich; na jego kanwie powstawały zarówno prace magisterskie jak i kawały. W kampanii wzięło udział ponad 150 partnerów medialnych i zaangażowalo się ich realizacje dziesiątki osób i postaci życia kulturalnego, sportowego, branży marketingowej.

Kampania znalazła również międzynarodowe uznanie – została opisana jako wzorcowa przez IOF (Intl Ostheoporosis Foundation), najważniejszą i największą światową organizację skupiającą zarówno lekarzy zajmujących się osteoporozą, jak i pacjentów dotkniętych tą chorobą.

KGHM

Szósty producent miedzi i drugi producent srebra na świecie

KGHM Polska Miedź S.A. jest wiodącym światowym producentem miedzi i srebra. Notowana na warszawskiej i londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, należy do grona największych polskich eksporterów. Największy pracodawca na Dolnym Śląsku oraz jedna ze spółek o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Współpraca z klientem dotyczyła opracowania kompleksowej strategii komunikacyjnej. W tym celu agencja przeprowadziła analizę sytuacji wyjściowej, w tym m.in. audyt medialny i środowiskowy oraz badanie jakościowe wśród obecnych i byłych pracowników firmy oraz mieszkańców lokalnych. Otrzymane w ten sposób wnioski zostały wykorzystane w projekcie kompleksowej rekomendacji public relations.

W materiale zostały zawarte wskazania dotyczące wizerunku marki KGHM, systemu komunikacji wewnętrznej oraz działalności około biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności sponsoringowej prowadzonej w takich obszarach jak m.in. zdrowie, sport, kultura, nauka. Dodatkowo, agencja przedstawiła rekomendowany szczegółowy program działań komunikacyjnych oraz harmonogram prac.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska organizacja wspierająca zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest największym związkiem pracodawców zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Obecnie ponad 600 członków, którzy zatrudniają łącznie około 65 000 pracowników (w tym ponad 35 000 osób niepełnosprawnych).

Rolą agencji Pawłowicz i Partnerzy było zbudowanie świadomości korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie wizerunku organizacji jako eksperta w dziedzinie prawa pracy w odniesieniu do tej grupy społecznej. Dodatkowo, agencja miała za zadanie opracowanie formuły corocznego konkursu na pracodawcę wrażliwego społecznie. Ideą konkursu było i jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację osób niepełnosprawnych poprzez nagradzanie firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych angażujących się w rozwiązywanie ich problemów, m.in. poprzez tworzenie nowych i coraz lepszej jakości miejsca pracy.

Zaproponowany przez agencję tytuł konkursu – "Lodołamacze" do dzisiejszego dnia reprezentuje kolejne jego edycje, które organizowane są według większości przygotowanych założeń 1. edycji konkursu. Wparcie medialne w postaci licznych publikacji na łamach prasy, radia i telewizji przyczyniło się do znacznego wydobycia osób niepełnosprawnych z cienia życia społecznego i przybliżenia problemów, z jaki się borykają.

KPS SKRA Bełchatów S.S.A.

Wiodący w Polsce klub piłki siatkowej, Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski w latach 2005, 2006, 2007.

EKS Skra Bełchatów - agencja stworzyła kompleksową strategię wizerunkową i komunikacyjną klubu - czterokrotnego Mistrza Polski i brązowego medalisty Ligi Mistrzów oraz odpowiada za jej wdrożenie. Agencją jest równocześnie podstawowym doradcą marketingowym klubu odpowiedzialnym również, za relacje sponsorskie. Fantastyczna współpraca i doskonałe porozumienie z klubem zaowocowały również powierzeniem agencji roli głównego koordynatora organizacji w Polsce, w Łodzi finałów najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych Europy w siatkówce - Final Four.

IECL Final Four Łódź 2008 - Agencja koordynowała oragnizację finałów tej najbardziej prestiźowej europejskiej imprezy klubowej siatkówki. Szef agencji, Bohdan Pawłowicz, został dyrektorem wykonawczym zawodów i nadzorował - we współpracy z dyrektorem marketingu Jakubem Malke- całość działań marketingowych, logistycznych i PR imprezy, która zdobyła miano jednych z najlepiej zorganizowanych finałów Ligi Mistrzów IECL. Anna Przedrzymirska, dyrektor strategiczny w P&P, jako sekretarz biura prasowego we współpracy ze znakomitym dziennikarzem sportowym Żelisławem Żyżyńskim (dyrektorem tego biura) odpowiadała za kompleksową obsługe prasową imprezy i wszystkich akredytowanych dziennikarzy.

Case studies | Referencje